top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Space Fluid s.r.o. se sídlem Polská 46, Praha 2, Česká republika, identifikační číslo EU 11966050 zapsané v obchodním rejstříku pod C 357163 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen "prodávající"). pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.spacefluid.com., v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jiným zákazníkem (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

  2. Internetový obchod je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na adrese. www.spacefluid.com (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen "B2B").

  4. V kupní smlouvě mohou být sjednána ustanovení odchylná od T erms a Conditions. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky a Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající může tyto podmínky změnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozí verze obchodních podmínek.

  5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Po registraci kupujícího na webových stránkách má kupující přístup do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží (dále jen "uživatelský účet"). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen v případě změny údajů uvedených v uživatelském účtu tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

  3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích potřebných pro přístup ke svému uživatelskému účtu.

  4.  Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám používat uživatelský účet.

  5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud jej nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží na jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost S eller uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednané zboží (objednané zboží je kupujícím "vloženo" do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen "objednávka").

   4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje zadané kupujícím v objednávce, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat a zaplatit". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen "e-mailová adresa Kupujícího").

   5. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je t prodávající vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

   6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

   7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1.  cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1.  v hotovosti v provozovně prodávajícího ;

   2.  v hotovosti na na místě určeném kupujícím v objednávce;

   3.  bezhotovostně přes PayPal a Wix;

   4.  bezhotovostní platby kreditní kartou;

   5.  prostřednictvím půjčky poskytnuté třetí stranou.

  2. Spolu s kupní cenou je B uyer povinen uhradit S eller také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží. O zvoleném způsobu dodání a všech souvisejících nákladech bude Kupující informován před podáním Objednávky.

  3. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem personalizace ceny na základě automatizovaného systému. V případě, že je cena za zboží vypočítávána tímto způsobem, prodávající o tom informuje kupujícího při shrnutí objednávky, a to nejpozději při odeslání objednávky.

  4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou podobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku 4.6 obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.

  5. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  6. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že kupující nepotvrdí objednávku (článek 3.6), požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  8. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze kombinovat.

  9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku okamžikem dodání zboží.

  10. Je-li to v obchodních vztazích obvyklé nebo stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu za platby provedené na základě kupní smlouvy.

  11. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající na kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího automaticky v anglickém jazyce, na vyžádání v českém jazyce.

 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Pokud je na výslovnou žádost kupujícího sjednán způsob přepravy , nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

  2. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, nese kupující náklady s tím spojené nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.

  4. Prodávající neodpovídá za ztrátu zásilky způsobenou doručovatelem.

  5.  Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží nejpozději při dodání. V případě zjištění jakýchkoli závad na zásilce či zásilce nebo poškození obalu způsobem, který svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci, aby měl právo zásilku od dopravce odmítnout. Tím nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  6. Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, pokud je prodávající vydá .

 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1.  práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je bez vad při dodání na  . Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to, že v době převzetí zboží kupujícím:

   1. zboží má vlastnosti dohodnuté stranami, a pokud k dohodě nedošlo, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem nebo očekávané kupujícím s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,

   2. zboží je vhodné k účelu, pro který prodávající uvádí, že má být použito, nebo pro který se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá svou kvalitou nebo provedením dohodnutému vzorku nebo vzoru, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo vzoru,

   4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží splňuje požadavky právních předpisů.

  3. Pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  4. Prodávající odpovídá za vady, které mělo zboží již při dodání a vada se projeví v průběhu jednoho (1) roku od dodání.

  5. Prodávající má povinnosti z vadného plnění minimálně v rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.  Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od dodání. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu přiloženém ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží užívat, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se S eller zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití k obvyklému účelu nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li B uyer prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění a záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

  6. Ustanovení uvedená v článku 6.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, opotřebení zboží, které bylo důvodem nižší ceny. Rovněž na opotřebení způsobené obvyklým a odpovídajícím a účelným užíváním zboží nebo způsobené povahou zboží se ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek nevztahují.

  7.  Kupující nemá právo z vadného plnění, pokud B uyer věděl před dodáním zboží, že zboží je vadné, nebo pokud kupující vadu způsobil.

  8. Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje  u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vystaveném prodávajícím o rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k provedení opravy, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u osoby určené k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, nebo v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

  9. Kupující může svá práva z odpovědnosti za vady zboží uplatnit zejména osobně na adrese , telefonicky na čísle nebo e-mailem na adrese .

  10. Kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující nesmí bez souhlasu prodávajícího učiněnou volbu změnit; to neplatí, pokud kupující požadoval opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

  11. Pokud zboží nemá vlastnosti stanovené v článku 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující má rovněž právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad. V tomto případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má rovněž právo na přiměřenou slevu, pokud prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, nebo pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě, nebo pokud by odstranění vady působilo kupujícímu značné obtíže.

  12. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, má rovněž právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatňování tohoto práva. Není-li však právo na náhradu uplatněno do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, v níž je třeba vadu vytknout, soud toto právo nepřizná, namítá-li prodávající, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravovat reklamační řád prodávajícího.

 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku se právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů nevztahuje na smlouvy v ní uvedené.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.1 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy lze od kupní smlouvy c odstoupit,

  3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupení od kupní smlouvy  musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené na . Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzor  uvedený v příloze č. 1 obchodních podmínek.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím vráceno Prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit běžnou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím Kupující souhlasí, a Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na úhradu škody na zboží proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. V případech, kdy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to v hotovosti na účet určený Kupujícím.

  8. Pokud je kupujícímu spolu se zbožím poskytnut dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud kupující od kupní smlouvy odstoupí, darovací smlouva ohledně takového daru pozbývá účinnosti a kupující je povinen dar spolu se zbožím prodávajícímu vrátit.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

  1. Stížnosti spotřebitelů vyřizuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. info@spacefluid.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  2.  Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. ( https://adr.coi.cz/cs ) , je příslušným orgánem alternativního řešení sporů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy.

  3. Kupující může rovněž uplatňovat práva prostřednictvím online platformy pro řešení sporů Evropského spotřebitelského centra Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Jako kontaktní místo slouží adresa na adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Prodávající plní vůči kupujícímu informační povinnost ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") týkající se zpracování osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího samostatným dokumentem.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

  1. Kupující souhlasí v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu nebo telefonní číslo kupujícího. Informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení plní prodávající samostatným dokumentem.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookie na svém počítači. V případě, že nákup na webových stránkách může být uskutečněn a závazky prodávajícího z kupní smlouvy mohou být splněny bez ukládání souborů cookie na počítači kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoli odvolat.

 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že se vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany poskytované ustanoveními právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a která by se jinak použila při absenci volby práva podle ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, jehož význam se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je přiložen k obchodním podmínkám.

  5. Kontaktní údaje na provozovnu prodávajícího:
   Space Fluid s.r.o.,
   Polská 46, 120 00 Praha
   info@spacefluid.com,

  6. Prodávající nenese odpovědnost za případné alergické reakce nebo jiné zdravotní komplikace zákazníka. Na obalu je uvedeno, že parfém by měl být před použitím vyzkoušen na malém kousku pokožky. To proto, aby se předešlo nežádoucí alergické reakci.

bottom of page